گزارش برنامه پاکسازی و زباله روبی پلاستیک از کوهستان

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۹ مهر ماه ۱۳۹۲

توسط

در اجرای سلسله برنامه‌های حفاظت از کوهستان و به دنبال پاکسازی قله کهار، دومین برنامه پاکسازی در مسیر درکه با حضور اعضا و هواداران جمعیت داوطلبان سبز به اجرا درآمد.