بیانیه جمعیت داوطلبان سبز درخصوص فرصتهای دولت جدید برای اصلاح وضعیت محیط زیست ایران

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۶ شهریور ماه ۱۳۹۲

توسط

در ابتدای این نامه باید بگوییم که از یک سو با نگاه انصافی که به نقشه‌ هواشناسی بادهای سختی و مخاطره که در سرزمین می‌وزند می‌کنیم‌ و از سوی دیگر وقتی به رغم چنین روز تندبادی، عهد و امید‌ ریاست محترم قوه مجریه و همراهانشان به برافراشته ‌داشتن پرچم تدبیر امور و امیدرسانی به سرزمین ایران را می‌بینیم‌، این هر دو ما را بر آن می‌دارد که درهمین ابتدا، دعای توفیق دولت نو در اهتزاز این پرچم را پیوست‌ نامه کنیم.