گزارش برنامه جنگل پیمایی و آموزش محیط زیست

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۹ خرداد ماه ۱۳۹۲

توسط

برای مراقبت کردن از چیزی هیچ راهی جز شناخت دقیق آن وجود ندارد. همه موارد دیگر از قبیل دوست داشتن آن چیز و الویت داشتنش در ‏زندگی تو ، نسبتی مستقیم با میزان شناخت تو از آن چیز دارد.