جمعیت داوطلبان سبز برگزار می‌کند: اکوسینما ۱۳۹۶

معرفی، نمایش، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون مفهوم اکوسینما (سینمای محیطزیستی) با بررسی فیلمهای مطرح ژانرهای مختلف آن و نقد و بررسی مفاهیم هنری، فلسفی، اخلاقی، روانکاوی، جامعهشناختی، مردمشناسی و فرهنگی اکوسینما (سینمای محیط‌زیستی)